RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

AKÝ STROP SI VYBRAŤ V BYTOVEJ VÝSTAVBE

Domov » VADEMECUM » AKÝ STROP SI VYBRAŤ V BYTOVEJ VÝSTAVBE

veľkosť textu: A | A | A

Rozhodnutie o výbere typu stropu robia najčastejšie projektanti, ktorí berú do úvahy viac faktorov. Otázky týkajúce sa konštrukčných, akustických a požiarnych parametrov sú zrejmé a nie sú predmetom diskusie, ale nemenej dôležité sú aj ďalšie aspekty, ktoré majú významný vplyv na rozhodovanie o tom, aký strop si vybrať. V tomto krátkom článku rozvinieme všetky aspekty súvisiace s výberom typu stropu.

Nosnosť (únosnosť) stropu.

Nosnosť stropu, resp. jeho únosnosť je stanovená normou. V EU sme viazaní tzv. Euro kódom (Eurocode), avšak každá krajina má svoje vlastné požiadavky na zaťaženie (tzv. národná príloha). Pri obytných budovách projektanti najčastejšie predpokladajú užitočné zaťaženie minimálne 200 kg/m2 (= hmotnosť užívateľov a vnútorného vybavenia). Pokiaľ ako investor predpokladáme vyššie zaťaženie, napríklad ťažké police s knihami, veľkú vírivú vaňu pre šesť osôb, sklad materiálu, alebo vrstvu „zelenej“ strechy s rastlinami na plochej streche, oplatí sa o tom informovať projektanta. V prípade našich stropov RECTOR je možné navrhnúť stropy s rôznou únosnosťou, často však investori žiadajú strop, ktorý bude schopný uniesť oveľa vyššie zaťaženie než momentálne potrebujú. Sú to plány do budúcnosti, keby náhodou bolo treba... tak aby bolo ...

Rôzne typy deliacich priečok.

V mnohých katalógových projektoch zaslaných do projekčnej kancelárie RECTOR sú deliace steny navrhnuté z ľahkých materiálov, napríklad sadrokartónové priečky. Toto riešenie je jednoduché, priečky sú ľahké a stropy zahrnuté v návrhu sú navrhnuté tak, aby zniesli nízke zaťaženie. Počas výstavby sa však často zmení technológia výstavby deliacich stien a ľahké priečky sú nahradené oveľa ťažšími z pórobetónu alebo ešte ťažšími z keramiky. V závislosti od použitého materiálu môže 1 m2 takejto steny vážiť od 20 kg (steny zo sadrokartónu na oceľových roštoch) až po 250 kg/m2 (steny z plnej tehly alebo silikátu). Zmena materiálu, z ktorého budú deliace steny vyrobené, môže mať za následok dodatočné zaťaženie stropu aj o niekoľko ton. Ak o tejto skutočnosti informujeme projektanta, bude môcť zodpovedajúcim spôsobom upraviť návrh stropu tak, aby zohľadnil vyššie zaťaženie a vyhneme sa problémom s nadmerným priehybom stropu pri jeho užívaní.

Možnosť postaviť priečky kdekoľvek na strope.

Ak v budúcnosti plánujeme zmeniť dizajn interiéru alebo presunúť deliace priečky, najlepším riešením bude zohľadniť to už v štádiu projektovania. Jedným z nezanedbateľných dôvodov prečo sa rozhodnúť pre stropy RECTOR je aj skutočnosť, že deliace steny môžeme v prípade že o tom projektanta vopred informujeme umiestniť na ľubovoľné miesto. Užívatelia potom majú voľnosť pri usporiadaní svojich interiérov a nestarajú sa o únosnosť takéhoto stropu. Týka sa to hlavne investorov, ktorí svoje nehnuteľnosti prenajímajú a s každým novým nájomcom príde nová požiadavka na rozdelenie celého priestoru.

Rozpätie stropov.

Väčšina prefabrikovaných stropov sa najčastejšie projektuje a ponúka v dĺžke do 6 m. Toto rozpätie je dostatočné, aj keď architekti sú čoraz ochotnejší navrhovať otvorené interiéry, v ktorých je počet konštrukčných stien obmedzený na minimum. Dosiahnutie väčších rozpätí stropov je možné najmä vďaka technológii predpätia betónu. V prípade stropov RECTOR, ktoré využívajú predpätý nosník vyrábaný až do dĺžky 10 m, je možné ekonomicky riešiť stropy s väčšími rozponmi a vyššou nosnosťou v porovnaní s tradičnými riešeniami.

Spôsob dokončenia stropu.

V štádiu výstavby stojí za zváženie aj to, ako chceme povrch stropu dokončiť. Ak mienime použiť tradičné omietky, je vhodný systém RECTOBETON s rovným podhľadom, ktorý je ideálny pre omietanie cementovo-vápnovou aj sadrovou omietkou. Ak plánujeme použiť podhľady, oplatí sa zvoliť systém RECTOLIGHT, ktorý vďaka svojej nevšednej geometrii umožňuje aj skrytie inštalácii v hrúbke stropu.

Bez prasklín.

Väčšina súkromných a developerských investícií je postavená na sadrových omietkach, preto sa volia stropné riešenia u ktorých je záruka, že budú bez trhlín a nežiadúcich priehybov. Viac ako 60 % stropov RECTOR používajú zákazníci v bytovej výstavbe práve pre ich vysokú kvalitu a absenciu trhlín. Je to spôsobené vysokou tuhosťou predpätého nosníka, ktorý obmedzuje priehyb stropu na minimum. Kari sieť v nadbetonávke navyše spôsobuje, že bodové zaťaženie sa prenáša na väčšiu plochu stropu, čo znemožňuje vychýlenie jedného rebra. Zaťaženie na strop sa prenáša rovnomerne a nespôsobuje praskliny omietky.

Akustika.

Komfort užívateľov do značnej miery závisí od akustických vlastností stropu. Toto je obzvlášť dôležité v prípade bytových domov, kde strop je zároveň prvkom oddeľujúcim jednotlivé byty. Dobre zvolený strop by mal dosahovať vhodné parametre absorpcie zvuku, ktorý môže byť spôsobený nárazmi alebo sa len prenáša vzduchom. Primeraná hmota stropu je schopná pohlcovať zvuky prenášané vzduchom (rozhovor, hudba, ...), pričom plávajúca podlaha a správna izolácia umiestnená na strope obmedzuje prenos kročajových zvukov (napr. klopanie, chôdza,...). Stropy RECTOR boli akusticky odskúšané a vo fáze projektovania sú jednotlivé prvky, ako sú výška stropnej vložky a výška nadbetonávky volené tak, aby strop získal dostatočnú „hmotu“ potrebnú na splnenie noriem pohlcovania hluku.

Akustika.

Komfort užívateľov do značnej miery závisí od akustických vlastností stropu. Toto je obzvlášť dôležité v prípade bytových domov, kde strop je zároveň prvkom oddeľujúcim jednotlivé byty. Dobre zvolený strop by mal dosahovať vhodné parametre absorpcie zvuku, ktorý môže byť spôsobený nárazmi alebo sa len prenáša vzduchom. Primeraná hmota stropu je schopná pohlcovať zvuky prenášané vzduchom (rozhovor, hudba, ...), pričom plávajúca podlaha a správna izolácia umiestnená na strope obmedzuje prenos kročajových zvukov (napr. klopanie, chôdza,...). Stropy RECTOR boli akusticky odskúšané a vo fáze projektovania sú jednotlivé prvky, ako sú výška stropnej vložky a výška nadbetonávky volené tak, aby strop získal dostatočnú „hmotu“ potrebnú na splnenie noriem pohlcovania hluku.

Čas potrebný na realizáciu.

Železobetónové stropy sú najnáročnejšie na realizáciu - 2,7 normohodiny na 1 m2. Rebierkové stropy typu RECTOBETON je možné realizovať rýchlosťou cca 1,35 normohodiny na 1 m2. Stropný systém RECTOLIGHT je možné realizovať za 0,65 normohodiny na 1 m2. Výsledkom je, že prefabrikované stropy umožňujú oveľa jednoduchšiu a rýchlejšiu montáž. Použitie prefabrikovaných predpätých prekladov, prievlakov a debniacich dielcov venca výrazne skracuje proces výstavby a eliminuje potrebu debniacich prác na minimum, čo sa výrazne prejaví na ekonomike výstavby.

Dostupnosť materiálu.

V prípade prefabrikovaných stropov sa oplatí skontrolovať tzv. čakaciu dobu na materiál. Stropné systémy RECTOR pozostávajú z malorozmerových prefabrikátov, ktoré vyrábame vo veľkých množstvách a sú okamžite k dispozícii na našich skladoch. V prípade veľkorozmerných prefabrikátov (panely, filigrány,...) môže byť čakacia doba v období zvýšených objednávok až niekoľko mesiacov.

Realizácia montovaných stropov.

V závislosti od regiónu sa preferencie týkajúce sa typu stropu mnohokrát výrazne líšia. Pokiaľ máme skúsený tím ľudí, ktorí realizujú železobetónové stropy a majú vlastné debnenie, sú takéto riešenia ekonomicky opodstatnené. Vzhľadom na vysokú pracnosť výstavby železobetónových stropov je však čoraz ťažšie nájsť ten správny tím. Sú regióny, kde je prefabrikácia taká populárna, že sú železobetónové stropy pokiaľ je to možné často nahrádzané montovanými stropmi, ktorých montáž nebude robiť problém ani pre neskúsený tím alebo samotných investorov, ktorý si strop montujú svojpomocne.

Spôsob montáže stropov.

Montáž možno rozdeliť na manuálnu (ručnú) a montáž za pomoci zdvíhacích mechanizmov, napríklad žeriavu. Ručná montáž je možná pri pokládke železobetónových ako aj rebierkových stropov, kde patrí aj RECTOR. Hmotnosť stropných tvárnic RECTOBETON, prípadne strateného debnenia  RECTOLIGHT (5 - 20 kg/ks) a samotných nosníkov (16 - 21 kg/bm) umožňuje rýchlu manuálnu montáž. V prípade veľkorozmerných prefabrikátov (panely, filigrány) je nutné použiť zdvíhacie mechanizmy (obmedzená nosnosť a dosah), pretože jednotlivé prvky vážia od niekoľkých stoviek kilogramov až po niekoľko ton. Na malých stavbách, kde nie je ťažká technika, je väčšinou potrebné si na dobu dodávky prenajať žeriav a z ekonomických dôvodov prefabrikáty ihneď zmontovať. Mnohokrát je problematický prístup ku stavbe a zdvíhacie mechanizmy nie je možné použiť.

Samotnou kapitolou sú rekonštrukcie objektov alebo nadstavby bytových domov. Stropný systém RECTOLIGHT tu jednoznačne dominuje svojou ľahkosťou, malo rozmernosťou a rýchlosťou montáže – a keďže je to stratené debnenie, odpadá demontáž.

Cena.

Na celkovú cenu stropu majú vplyv nielen ceny prefabrikátov, ocele a dreva, ale aj čas potrebný na ich montáž. Pri zohľadnení všetkých týchto prvkov sa ukazuje, že prefabrikované stropy sú cenovo konkurencieschopné k železobetónovým stropom a ich montáž je oveľa rýchlejšia. Pri analýze podielu prefabrikovaných stropov na trhu si všimneme, že počet stropov využívajúcich technológiu prefabrikácie sa každým rokom zvyšuje.

Náchylnosť na zmeny cien základných materiálov.

Rýchle zmeny cien základných stavebných materiálov v posledných rokoch spôsobujú, že stropy s najvyšším dopytom po betóne a oceli (železobetón 15 - 25 kg/m2, filigrány 10 - 15 kg/m2, sa stávajú veľmi drahými  riešeniami a kalkulácie robené mesiace vopred sa rýchlo menia. Ak zhotoviteľ alebo investor nedisponuje svojim vlastným systémovým debnením, musí dodatočne počítať s nákupom dosiek alebo prenájmom debnenia, čo v prípade železobetónových stropov môže výrazne zvýšiť stavebné náklady.

Prefabrikované stropy nevyžadujú debnenie a použitie betónu a ocele je obmedzené na minimum. Podiel ocele v predpätom nosníku je výrazne menší ako v priehradovom nosníku. Stropy RECTOR majú priemernú spotrebu ocele cca 3 - 4 kg/m2 a spotreba betónu sa začína na cca 50 l/m2. Veľký rozdiel je aj v dopyte po montážnych podperách. Železobetónové stropy vyžadujú až 2 – 3 krát viac montážnych podpier, čo vyplýva z nutnosti prenášať celú hmotnosť stropu, kým strop dosiahne svoju plnú pevnosť (za cca 28 dní). Pevné predpäté nosníky prenášajú časť zaťaženia priamo na konštrukčné steny, takže pri montáži stačí iba jedna podpera do 4,5 m rozpätia stropu a 2 podpery do 9,80 m rozpätia (svetlosti miestnosti).

Na záver.

Okrem kvalitnej, ľahkej a jednoduchej montáže musia stropy spĺňať vysoké nároky na akustiku a požiarnu odolnosť. Stropné systémy RECTOR spĺňajú všetky vyššie uvedené požiadavky. Rastúci počet stavieb rodinných a bytových domov so stropmi RECTOR, potvrdzuje pozíciu našej spoločnosti ako lídra v oblasti  skladaných predpätých stropných systémov. Vzhľadom na rastúce náklady spojené so železobetónovými stropmi sa čoraz častejšie stretávame s rozhodovaním o zmene stropu, ktorý je menej náchylný na všetky negatívne zmeny s ktorými sa stretáva súčasné stavebníctvo (rýchle zmeny cien základných surovín, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, zvyšovanie cien logistiky, ...).

Dopytový formulár

Poskytujeme Vám

  • NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKOV, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPÄTIE DO 9,80 m
  • NAJVYŠŠIA KVALITA MEDZI REBIERKOVÝMI STROPMI
  • BEZ NEŽIADÚCICH DEFORMÁCII A TRHLÍN
  • VEĽKÁ FLEXIBILITA - VYSOKÉ ZAŤAŽENIA, MOŽNÉ AKUSTICKÉ RIEŠENIA
  • RECTOBETON - TRADIČNÉ RIEŠENIE POUŽITEĽNÉ V KAŽDEJ STAVBE NA VŠETKÝCH JEJ ÚROVNIACH
  • RECTOLIGHT - MODERNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM POUŽITIA
  • DÔVERYHODNÉ RIEŠENIA SO 65 ROČNOU TRADÍCIOU
  • SPOĽAHLIVÁ FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA

Tipy

Adresa

RECTOR Slovakia, organizačná zložka

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

Objednajte si Newsletter

Chcete dostávať najnovšie informácie o firme RECTOR Slovakia a jej aktuálnej ponuke? Objednajte si „Newsletter“ . Zaregistrujte sa pomocou nasledovného formulára.**

Facebook
YouTube