RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

RENOVÁCIE NÁJOMNÝCH DOMOV A STROPOV

Domov » VADEMECUM » RENOVÁCIE NÁJOMNÝCH DOMOV A STROPOV

veľkosť textu: A | A | A

Vysoký dopyt po bytoch spôsobil nedostatok cenovo dostupných pozemkov na investície do bývania nielen vo väčších mestách, ale aj v tých menších. Novostavby sa nachádzajú ďaleko od centier miest. Nižšie ceny pozemkov na perifériách ovplyvnili nekontrolované rozširovanie mestských centier, čo má za následok problémy s technickou a komunikačnou infraštruktúrou a prístupom obyvateľov k široko chápaným službám ponúkaným mestami.

Mnoho ľudí začne pri rozhodovaní o tom kde bude bývať, venovať pozornosť polohe. Čas dochádzania do práce, školy, či široká ponuka služieb spôsobujú, že ľudia majú záujem o voľné pozemky v centrách miest, ktorých je málo. Nie každý mal záujem o bývanie v starom činžiaku, ktorý má už svoje najlepšie roky za sebou a je nutné do neho investovať nemalé prostriedky. Aj pri najlepších zámeroch jednotlivca sa ťažko získavajú hlasy jednotlivých vlastníkov, aby sa to, či ono opravilo.

   

Aktuálne zrekonštruované nájomné domy ponúkajú obyvateľom neporovnateľne lepšie podmienky. Rekonštrukcia nájomného domu v súčasnosti zvyčajne zahŕňa nové ústredné kúrenie, nový výťah, tepelnú modernizáciu a vysokú úroveň dokončenia objektu. Častokrát sa vymieňajú aj stropy, ktoré sú jedným z najdôležitejších konštrukčných prvkov stavby a ktoré v mnohých prípadoch už nespĺňali konštrukčné a predovšetkým akustické parametre, za nové.

Kedy je nutná výmena stropu?

Najčastejšie sa stropné trámy vyrábali z dreva alebo ocele. Pokiaľ sú tieto materiály vo veľmi dobrom technickom stave, môže sa ukázať, že je ich potrebné len ošetriť alebo spevniť, no v drvivej väčšine prípadov dochádza ku kompletnej výmene stropov.

Zlý technický stav môže mať za následok nutnosť výmeny stropu. Príliš veľká vlhkosť alebo voda zaplavujúca konštrukciu môže viesť k tvorbe húb a hnilobe drevených trámov, v prípade oceľových prvkov k tvorbe hrdze, ktorá strop oslabuje a v extrémnych prípadoch môže spôsobiť prasknutie a zrútenie konštrukcie.

Druhý dôvod súvisí s nedostatočnou únosnosťou stropu, čo možno pozorovať napríklad v podobe priehybu stropu. Aj keď je strop v dobrom technickom stave, môže sa ukázať, že konštrukčné zaťaženie od nových podlahových vrstiev, deliacich stien alebo jednoducho väčšie prevádzkové zaťaženie je príliš vysoké.

Tretím a z hľadiska bezpečnosti veľmi dôležitým dôvodom je požiarna odolnosť konštrukcie. Každý strop oddeľujúci jednotlivé podlažia musí v závislosti od svojej funkcie a umiestnenia spĺňať príslušné parametre týkajúce sa únosnosti (R), tesnosti (E) a izolácie (I) stropu pri požiari. Príklad označenia stropu, napr. REI60, znamená, že počas požiaru sa budete môcť bezpečne evakuovať aspoň 60 minút, pretože strop si zachová všetky uvedené technické parametre. Aktuálne navrhnuté stropy RECTOR sú podrobené požiarnym skúškam a majú požiarnu odolnosť: strop RECTOBETON (do REI240), strop RECTOLIGHT (do REI60).

Štvrtým dôvodom výmeny môže byť akustika, ktorá má výrazný vplyv na komfort obyvateľov domu. Dobre navrhnutý a skonštruovaný strop s finálnymi vrstvami („plávajúca podlaha“) spĺňa akustické požiadavky a umožňuje obmedziť prenikanie vzduchu a kročajových zvukov medzi bytmi na susedných podlažiach.

Aký strop vybrať?

Na začiatku projektovania výmeny stropu alebo nadstavby existujúcej budovy musíte skontrolovať, ako hmotnosť nových stropov ovplyvní konštrukciu budovy. Drevené alebo oceľové nosníky, charakteristické pre ľahký strop, sa najčastejšie nahrádzajú betónovými prvkami. Moderné stropné riešenia sú väčšinou ťažšie a rozdiely medzi jednotlivými riešeniami sú pomerne veľké.

 
 

Najľahšie predpäté, rebierkové stropy RECTOLIGHT majú hmotnosť od 175 kg/m2 s hrúbkou stropu 16 cm (RECTOBETON od 236 kg/m2). Riešenia so železobetónovým stropom s hrúbkou nad 20 cm môžu vážiť aj viac ako 500 kg/m2.

Veľké rozmery izieb v nájomných domoch veľmi dobre korešpondujú s ich výškou, ktorá sa často pohybuje aj nad 350 cm. Znamená to, že rozpätia stropov od 6 do 8 m sú celkom bežné. Výberom stropu RECTOR do takýchto miestností môžete naplno využiť možnosti predpätého nosníka vyrábaného až do dĺžky 10 m. Získanie veľkých priestorov je nepochybne jednou z najväčších výhod, ktoré ponúkajú moderné verzie rebierkových stropov. Technológia predpätého betónu znamená, že hmotnosť stropu, najmä pri väčších rozponoch, je oveľa nižšia ako v prípade tradičných železobetónových stropov.

Čím je použitý strop ťažší, tým môže byť spevnenie existujúcich základov drahšie. Aj v prípade nadstavby existujúcej budovy hľadajú projektanti riešenia, ktoré nielenže budú spĺňať požiadavky moderného stavebníctva na stropné konštrukcie, ale predovšetkým nepridajú budove príliš veľkú hmotnosť. Za zmienku stojí, že základy takýchto budov sú najčastejšie kamenné alebo tehlové, pretože železobetón sa začal vo veľkom používať až v 20. storočí. Ľahký strop pomáha znižovať zaťaženie prenášané konštrukčnými stenami na základy.

Doprava a manuálna montáž.

Výmena stropu najčastejšie zahŕňa nutnosť presunov materiálov vo vnútri budovy, teda bez použitia ťažkej techniky, žeriavov či výťahov. Malorozmerová prefabrikácia vďaka nízkej hmotnosti ako nosníkov (16-21 kg/bm) tak aj stropných vložiek umožňuje ich manuálnu montáž (RS nosníky vyrábané až do dĺžky 10 m).


   

Kde začať?

Pred zaslaním požiadavky na návrh stropu si pripravte projektovú dokumentáciu s presnými rozmermi jednotlivých miestností. Pokiaľ tieto rozmery nemáte, alebo boli len odhadnuté, kontaktujte obchodného zástupcu RECTOR, s ktorým si dohodnete stretnutie na stavbe. Na základe podkladov pripraví naša projektová kancelária RECTOR „projekt stropu “ – montážny plán spolu s cenovou ponukou a výkazom dodatočných nákladov. Podľa funkcie objektu a jednotlivých miestností, pri znalosti prevádzkového zaťaženia, druhu a výšky deliacich stien a všetkých finálnych vrstiev vhodne zvolíme nosnosť stropu a jeho požiarnu odolnosť. Pred samotnou objednávkou stropných nosníkov ešte raz odporúčame overiť si rozmery z montážneho plánu a porovnať ich so skutočnými rozmermi objektu, pretože hrúbka niektorých omietok zhotovených počas užívania stavby môže v krajnom prípade lokálne presiahnuť aj 10 cm. Ideálne je objekt zameriavať po odhalení nosných stien (prekladov, prievlakov,...), na ktoré sa budú nosníky ukladať.

Strop bez montážnych podpier počas betonáže.

Stropy RECTOR s rozpätiami do 4,5 m zvyčajne vyžadujú 1 montážnu podperu a pri dlhších rozponoch maximálne 2 montážne podpery počas betonáže a zretia betónu. Je však potrebné pripomenúť, že je možná aj inštalácia bez montážnych podpier počas betonáže (pri systéme RECTOBETON do 5,5 m svetlosti, pri systéme RECTOLIGHT do 5,9 m svetlosti). Toto riešenie si vyžaduje výber väčšieho počtu nosníkov alebo použitie silnejších typov nosníkov (špeciálnych nosníkov, ktoré sa bežne používajú pre rozpony nad 670 cm), v tomto prípade vyrábané v kratšom prevedení. Takzvaný „bezpodperový“ spôsob montáže volíme vtedy, keď ide o veľmi vysoké miestnosti alebo v objekte nie je možné umiestniť montážne podpery - napríklad pri výmene stropov v starších rodinných domoch ktoré sú obývané, kde pôvodný drevený strop ostáva a ponad tento strop realizujeme nový strop s vyššou únosnosťou, pretože plánujeme objekt nadstaviť. Na fotografiách nižšie je znázornená montáž stropu RECTOLIGHT vo vysokej výške bez použitia montážnych podpier počas betonáže.

Montáž stropu bez montážnych podpier počas betonáže je možné použiť aj vtedy, keď z historických dôvodov nemôžeme odstrániť starý strop a potrebujeme nad ním navrhnúť a postaviť nový strop (historicky cenné zdobené stropy, klenbové stropy, ...) .Stropný systém RECTOLIGHT vďaka svojmu charakteristickému tvaru umožňuje inštaláciu nového stropu čiastočne medzi prvky starého stropu, čo znižuje priestor potrebný na inštaláciu nového stropu.

RECTOBETON alebo RECTOLIGHT – ktorý bude vhodnejší?

Obidva systémy sú rovnako vhodné na výmenu stropov, pretože sa líšia iba výplňovým prvkom – stropnou vložkou (betónový blok alebo stratené debnenie podobné drevu), ktoré nemajú nosnú funkciu. Najväčší rozdiel medzi obidvomi systémami je spôsob, akým je strop ukončený zo spodnej strany. V prípade systému RECTOBETON  je strop možné esteticky ukončiť omietkou, pod strop RECTOLIGHT sa najčastejšie robí podhľad zo sadrokartónu. Investor má však aj možnosť ponechať strop RECTOLIGHT bez dokončenia – priznať ho. Systém je klasifikovaný z hľadiska reakcie na oheň ako B-s1-d0, čo znamená, že spĺňa parametre NRO (nešíri oheň) a nie je potrebné ho nijako dodatočne chrániť z hľadiska požiarnej odolnosti.

Strop bez podhľadu – priznaný strop.

Nie každý z nás sa rozhodne pre inštaláciu podhľadov, a tak sa čoraz častejšie stretávame s projektmi s priznaným stropom, ako vidno na fotografiách nižšie. Toto riešenie čoraz častejšie volia interiéroví dizajnéri ako aj samotní investori.

Vedenie inštalácii v strope.

V prípade systému RECTOBETON je možné rôznu inštaláciu (voda, elektrina, vzduchotechnika,...) v štádiu montáže stropu skryť. Na tento účel je možné časť vyšších betónových tvárnic nahradiť nižšími, čím sa vytvorí priestor, do ktorého možno umiestniť napríklad vzduchotechnické potrubie. Riešenie je potrebné pripraviť v spolupráci s projekčnou kanceláriou RECTOR.

Inštalácie v systéme RECTOLIGHT nevyžadujú predbežnú analýzu, pretože prístup do priestoru medzi nosníkmi je možný až do štádia inštalácie zavesených podhľadov. Výška inštalácie v rámci hrúbky stropu je od 7 do 14 cm a závisí od výšky použitého strateného debnenia.

 

Obidve riešenia umožňujú inštaláciu vedení rovnobežne s osou stropných nosníkov. Kolmo na os nosníkov je inštalácia vedení možná len nad alebo pod stropom RECTOR.

Montáž nových stropov.

Pri demontáži stropov nezabúdame na skutočnosť, že ich nemôžeme odstrániť všetky naraz, pretože nám spevňujú nosné steny objektu. Stropy je najlepšie vymieňať po etapách, aby nedošlo k destabilizácii konštrukcie stavby.

Po predchádzajúcej demontáži starého stropu vysekáme do nosných stien „kapsy“ pre uloženie stropných nosníkov v zmysle montážneho plánu RECTOR minimálne do hĺbky 15 cm.

Podperu pre nosníky môžeme pripraviť dvomi spôsobmi. Prvým spôsobom je, že kapsy prekryjeme doskou ktorej vrchná hrana je v rovine a rovná sa spodnej hrane budúceho stropu a vyplníme ich betónovou zmesou do jednej roviny, aby sme získali rovnú plôšku pre uloženie nosníkov. Druhým spôsobom je, že tesne k nosnej stene položíme montážnu podperu do jednej roviny (zároveň bude slúžiť ako debnenie) a priestor pod nosníkmi bude vybetónovaný spolu so stropom.

Stropné nosníky ukladáme v súlade s montážnym výkresom RECTOR, pričom dodržujeme minimálne uloženie na nosnej stene = 7 cm. Z každého nosníka vyčnievajú oceľové laná, ktoré sa po zabetónovaní počítajú do úložnej dĺžky nosníka.

Stropné vložky možno skladovať dvomi spôsobmi. Betónové stropné vložky sa vyložia a skladujú na voľnom priestore v blízkosti staveniska až do ich inštalácie.

Stratené debnenie RECTOLIGHT je možné vďaka jeho nízkej hmotnosti a malému priestoru ktorý zaberá, skladovať aj vo vnútri budovy. Jedna paleta debnenia o hmotnosti cca 580 kg vystačí na zhotovenie cca 70-130 m2 stropu.

Po uložení všetkých nosníkov do káps môžeme inštalovať montážne podpery a vyplniť priestory medzi nosníkmi stropnými vložkami z betónu alebo strateným debnením RECTOLIGHT, ktoré je možné rezať pozdĺžne aj na šírku.

Veniec, ktorý sa v súčasnom modernom stavebníctve nachádza v jednej úrovni so stropom, je v prípade výmeny stropov v systéme RECTOR umiestnený nad nosníkmi v strope (tzv. posunutý veniec). Na tento účel sa z krajných stropných vložiek vytvorí znížená zóna, cez ktorú bude uložená vencová výstuž.

Dodatočnú výstuž stropu tvorí samotný, už spomínaný veniec, krátke výstuže umiestnené nad každým nosníkom a sieťovina (kari sieť) uložená v nadbetonávke. Všetky výstuže sú okrem výstuže venca v zmysle montážneho plánu spoločnosti RECTOR. 

Na betonáž sa najčastejšie používa betón triedy C25/30, frakcia kameniva do 8 mm, výška nadbetonávky je od 5 cm do 10 cm a vyplýva zo samotného statického návrhu. Betónujeme v jednom ťahu, rovnomerne, vyhýbame sa nahromadeniu betónovej zmesi na jednom mieste.

Viac betónu sa strope neznamená automaticky, že strop bude pevnejší. Preto svojvoľne nemeňte výšku nadbetonávky a držte sa montážneho plánu, prípadne sa poraďte so statikom spoločnosti RECTOR, ktorý Vám vypočíta, či a ako ovplyvní prípadná zmena únosnosť stropnej konštrukcie.

Montážne podpery sa demontujú 28 dní po betonáži. Povrch stropov RECTOBETON zvyčajne ukončujeme sadrovou omietkou. Pod stropy RECTOLIGHT montujeme zväčša sadrokartónové podhľady, ktoré prekryjú montážny priestor.

Na záver.

Stropné systémy RECTOR sa používajú v prevažnej miere v novostavbách, ale vďaka možnosti montáže do existujúcich stien sa stávajú veľmi obľúbenými medzi projektantmi a realizátormi špecializujúcimi sa na rekonštrukcie historických či novších budov, hál s vysokou výškou na horizontálne predelenie priestoru, či starších rodinných domov. Ľahké prvky zjednodušujú prepravu a manipuláciu, montáž na stavbe je rýchla. Systém RECTOLIGHT je jednoznačne najľahší rebierkový strop na trhu. Na základe našich výkresov, návodov a technickej podpory je každý realizátor schopný strop jednoducho poskladať. Vysoká požiarna odolnosť stropov RECTOR (až REI240) znamená, že nie je potrebné používať dodatočné ochranné nátery ako v prípade ocele alebo dreva. Nízke náklady na zhotovenie takéhoto stropu (prefabrikáty, betón, oceľ a práca) v porovnaní s alternatívnymi riešeniami umožňujú skutočné úspory finančných prostriedkov a času, ktorý je a bude čoraz drahší.

 

 

Dopytový formulár

Poskytujeme Vám

  • NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKOV, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPÄTIE DO 9,80 m
  • NAJVYŠŠIA KVALITA MEDZI REBIERKOVÝMI STROPMI
  • BEZ NEŽIADÚCICH DEFORMÁCII A TRHLÍN
  • VEĽKÁ FLEXIBILITA - VYSOKÉ ZAŤAŽENIA, MOŽNÉ AKUSTICKÉ RIEŠENIA
  • RECTOBETON - TRADIČNÉ RIEŠENIE POUŽITEĽNÉ V KAŽDEJ STAVBE NA VŠETKÝCH JEJ ÚROVNIACH
  • RECTOLIGHT - MODERNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM POUŽITIA
  • DÔVERYHODNÉ RIEŠENIA SO 65 ROČNOU TRADÍCIOU
  • SPOĽAHLIVÁ FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA

Tipy

Adresa

RECTOR Slovakia, organizačná zložka

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

Objednajte si Newsletter

Chcete dostávať najnovšie informácie o firme RECTOR Slovakia a jej aktuálnej ponuke? Objednajte si „Newsletter“ . Zaregistrujte sa pomocou nasledovného formulára.**

Facebook
YouTube