RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

RODO

Domov » RODO

veľkosť textu: A | A | A

INFORMAČNÁ DOLOŽKA – RECTOR Slovakia, org. zložka

Spoločnosť RECTOR Slovakia, org. zložka, so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri  Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, vložka číslo 1950/B, IČO: 46 081 747, DIČ: 4020304277, IČ DPH: SK4020304277, ďalej len "RECTOR Slovakia", v súvislosti s ustanoveniami právnych predpisov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, najmä s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (RODO), láskavo oznamuje, že:

1. SPRÁVCA ÚDAJOV - správcom vašich osobných údajov je RECTOR Slovakia. Môžete nás kontaktovať listom na vyššie uvedenú adresu alebo e-mailom na rodo@rector.pl;

2. ÚČELY A DÔVODY SPRACÚVANIA ÚDAJOV - vaše údaje sa spracúvajú výlučne na účely súvisiace s našou činnosťou, a to:

a.) na základe článku 6 ods. 1 písm. f) RODO - vaše údaje spracúvame na účely priameho marketingu (vrátane zasielania „Newsletter-ov“, ponúk a informácií o našich produktoch a službách), udržiavania, zobrazovania a komunikácie prostredníctvom našej webovej stránky, prieskumov návštevnosti webovej stránky, integrácie so sociálnou sieťou Facebook a na zasielanie vašich údajov v rámci skupiny spoločností (skupina RECTOR) v zmysle RODO, do ktorej patríme

b.) na základe článku 6 ods. 1 písm. b) RODO - spracúvame vaše údaje na účely plnenia zmluvy (vrátane vysporiadania zmluvy, konania týkajúceho sa plnenia, neplnenia alebo neoprávneného plnenia zmluvy, zriadenia a realizácie zabezpečenia, vrátane poistenia pohľadávok),

c.) na základe článku 6 ods. 1 písm. c) RODO - vaše údaje spracúvame na účely plnenia našich zákonných povinností (týka sa to najmä vystavovania faktúr s vašimi údajmi, zasielania súborov daňovým úradom),

d.) na základe článku 6 ods. 1 písm. a) RODO - vaše údaje spracúvame na účel uvedený v obsahu udeleného súhlasu

3. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV: ako sme už uviedli vyššie, naša spoločnosť je súčasťou skupiny spoločností v zmysle pravidiel „RODO“ a vaše údaje môžu byť odovzdané iným subjektom v rámci skupiny RECTOR. Okrem uvedeného vás informujeme, že vaše údaje môžu byť poskytnuté subjektom, ktorým je poskytnutie vašich údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením vyššie uvedených účelov spracúvania, najmä:

a.) subjektom, s pomocou ktorých plníme naše záväzky voči vám - napr. prepravným spoločnostiam, ktoré vám dodávajú tovar zakúpený od nás, alebo spoločnostiam, ktoré sú našimi subdodávateľmi;

b) subjektom, ktoré nám poskytujú hostingové služby;

c) subjektom, ktoré nám poskytujú bankové služby (najmä údaje, ku ktorým má banka prístup v súvislosti so spracovaním platieb - napr. údaje o prevodoch);

d) subjektom, ktoré nám poskytujú poisťovacie služby - poisťovne (ide najmä o poistenie pohľadávok);

e) subjektom, ktoré nám poskytujú právne služby, daňové poradenstvo a audítorské služby;

f) subjektom, ktoré nám poskytujú marketingové služby (najmä príprava firemných podujatí, reklamných kampaní, a podobne) ;

g) spoločnosti Facebook

Informácie o našom zámere preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii - nemáme v úmysle preniesť vaše údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii

Doba uchovávania údajov - v prípade údajov spracúvaných na účely plnenia zmluvy sa vaše údaje spracúvajú po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy a potom po dobu premlčania nárokov. V prípade údajov spracúvaných na účely plnenia zákonných povinností, ktoré nám vyplývajú z právnych predpisov, sa vaše údaje uchovávajú po dobu nevyhnutnú na splnenie týchto povinností (napríklad daňové doklady obsahujúce vaše údaje sa uchovávajú po dobu vyžadovanú daňovým zákonom). V prípade údajov spracúvaných na marketingové účely alebo na účely iného oprávneného záujmu, ktorý sleduje spoločnosť RECTOR Slovakia alebo tretia strana, sa vaše údaje spracúvajú dovtedy, kým nevyjadríte svoj nesúhlas, a to za podmienok stanovených v RODO. V prípade údajov spracúvaných na základe vášho súhlasu sa vaše údaje spracúvajú až do odvolania vášho súhlasu.

Právo na prístup k vašim údajom, na opravu (zmenu) vašich údajov, na vymazanie alebo obmedzenie spracovania, na prenosnosť údajov, na vznesenie námietky proti spracovaniu vašich údajov - podľa podmienok RODO máte práva uvedené v časti 6. Ak ich chcete uplatniť alebo získať ďalšie informácie, láskavo nás kontaktujte.

Dopytový formulár

Poskytujeme Vám

  • NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKOV, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPÄTIE DO 9,80 m
  • NAJVYŠŠIA KVALITA MEDZI REBIERKOVÝMI STROPMI
  • BEZ NEŽIADÚCICH DEFORMÁCII A TRHLÍN
  • VEĽKÁ FLEXIBILITA - VYSOKÉ ZAŤAŽENIA, MOŽNÉ AKUSTICKÉ RIEŠENIA
  • RECTOBETON - TRADIČNÉ RIEŠENIE POUŽITEĽNÉ V KAŽDEJ STAVBE NA VŠETKÝCH JEJ ÚROVNIACH
  • RECTOLIGHT - MODERNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM POUŽITIA
  • DÔVERYHODNÉ RIEŠENIA SO 65 ROČNOU TRADÍCIOU
  • SPOĽAHLIVÁ FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA

Tipy

Adresa

RECTOR Slovakia, organizačná zložka

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

Objednajte si Newsletter

Chcete dostávať najnovšie informácie o firme RECTOR Slovakia a jej aktuálnej ponuke? Objednajte si „Newsletter“ . Zaregistrujte sa pomocou nasledovného formulára.**

Facebook
YouTube