RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

Zásady ochrany osobných údajov

Domov » Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES
WEBOVEJ STRÁNKY
rector-sk.com

Tento dokument upravuje zásady ochrany osobných údajov a používania súborov „cookies“ na webovej stránke prevádzkovanej pod doménou rector-sk.com (ďalej len "webová stránka"). "RECTOR Slovakia" (ďalej len "poskytovateľ služieb") vynaloží všetku náležitú starostlivosť na rešpektovanie súkromia používateľov tejto webovej stránky.

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov uvedených na webovej stránke „rector-sk.com“ je spoločnosť RECTOR Slovakia, org. zložka, so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, vložka číslo 1950/B, IČO: 46 081 747. 

Osobné údaje

Používatelia, ktorí využívajú služby poskytované elektronicky prostredníctvom webovej stránky, sú požiadaní o dobrovoľné poskytnutie svojich osobných údajov. Správca spracúva získané údaje v zmysle „Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018“. Údaje sa zhromažďujú najmä na účely plnenia zmluvy a poskytovania služieb dotknutým osobám.

Správca spracúva osobné údaje používateľov webovej stránky „rector-sk.com“ v nasledujúcich súboroch:

Názov súboru Rozsah spracovávaných údajov Účel spracovania
Údaje osôb, ktoré používajú kontaktné formuláre

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo

Umožnenie kontaktovať osoby, ktoré majú záujem o ponúkané služby, poskytovateľom služieb
Údaje osôb, ktoré využívajú formulár na zasielanie noviniek

E-mailová adresa

Zasielanie noviniek

Poskytovateľ služieb neposkytuje získané údaje tretím stranám.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely je možné kedykoľvek odvolať.

Správca osobných údajov je povinný venovať osobitnú a náležitú starostlivosť ochrane práv užívateľov, ktorých údaje sú predmetom spracovania, a najmä zabezpečiť, aby údaje:
- boli spracované v súlade so zákonom,
- boli zhromažďované na legitímne účely uvedené v tomto dokumente,
- neboli predmetom ďalšieho spracovania, ktoré je nezlučiteľné s vyššie uvedenými účelmi,
- boli vecne správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú,
- boli primerane chránené,
- boli uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb na dobu nie dlhšiu, ako je potrebná na účely spracovania.

Správca osobných údajov prehlasuje, že môže v súlade s ustanoveniami „Zákona o ochrane osobných údajov“ poveriť spracovaním osobných údajov používateľov ktorých údaje spravuje aj iné spoločnosti, na účely riadneho výkonu činností týchto spoločností súvisiacich s hostingom, správou, údržbou a riadením webovej stránky, ako aj s prešetrovaním reklamácií a objasňovaním okolností neoprávneného používania elektronicky poskytovaných služieb.

Práva používateľa

Používatelia majú právo kontrolovať spracovanie údajov, ktoré sa ich týkajú a ktoré sa nachádzajú v súboroch údajov poskytovateľa služieb. Ide najmä o právo na prístup k obsahu svojich údajov a na ich opravu, ako aj právo požadovať doplnenie, aktualizáciu, opravu, dočasné alebo trvalé pozastavenie alebo vymazanie svojich osobných údajov - ak sú neúplné, neaktuálne, nepravdivé alebo boli získané v rozpore so zákonom, alebo už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané.

Používateľ má právo kedykoľvek ukončiť používanie elektronicky poskytovanej služby vrátane služby „Novinky“ (Newsletter). Používatelia môžu tiež kontaktovať poskytovateľa služieb s cieľom uplatniť svoje právo na prístup k svojim údajom, ich zmenu a vymazanie, alebo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich údajov, a to prostredníctvom kontaktných údajov poskytovateľa služieb sprístupnených na webovej stránke, najmä zaslaním správy na e-mailovú adresu: info@rector-sk.com.

Systémové protokoly

Ide o interné protokoly udalostí servera služby, ktoré automaticky zaznamenávajú požiadavky na stránky a odosielajú sa pri návšteve webových stránok používateľmi. Systémové protokoly obsahujú požiadavku na stránku odoslanú používateľom, IP adresu, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas požiadavky a aspoň jeden "cookie", ktorý môže jednoznačne identifikovať prehliadač používateľa.

Súbory „cookies“

Ide o malé súbory obsahujúce reťazec znakov, ktoré sa odosielajú a ukladajú do koncového zariadenia (napr. počítač, notebook, tablet, smartfón) používaného používateľom pri návšteve webovej stránky. Tieto informácie sa odosielajú do schránky použitého prehliadača, ktorý ich pri ďalšej návšteve webovej lokality odošle späť. Súbory „cookies“ obsahujú informácie potrebné na správne používanie webovej stránky „rector-sk.com“. Najčastejšie obsahujú názov webovej lokality z ktorej pochádzajú, čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

Tieto súbory umožňujú rozpoznanie zariadenia používateľa a zobrazenie webovej stránky prispôsobené jeho individuálnym očakávaniam, čo uľahčuje a spríjemňuje používanie stránok. Vďaka uloženiu týchto súborov v zariadení používateľa je možné okrem iného zapamätať si prihlasovacie údaje, zachovať reláciu po prihlásení, alebo prispôsobiť webovú stránku preferenciám používateľa, ako je napríklad rozloženie obsahu, jazyk alebo farba.

Aké súbory „cookies“ sa používajú?

Webová stránka „rector-sk.com“ používa najmä tri kategórie "cookies":

- nevyhnutné súbory - tieto súbory umožňujú správne fungovanie webovej stránky a funkcií, ktoré chce používateľ používať, napr. autentifikačné súbory „cookies“. Bez ich uloženia v zariadení používateľa nie je možné používať webovú stránku.

- funkčné súbory - súbory umožňujúce poskytovateľovi služieb zapamätať si nastavenia zvolené používateľom a prispôsobiť ich jeho potrebám, napr. s ohľadom na zvolený jazyk, veľkosť písma, vzhľad webovej stránky. Poskytovateľovi služieb umožňujú zlepšiť funkčnosť a efektívnosť webovej stránky. 

Správa súborov „cookies“

Nastavenia prehliadača väčšinou štandardne umožňuje umiestnenie súborov "cookies" do koncového zariadenia. Ak používateľ nesúhlasí s ukladaním týchto súborov, je potrebné príslušne zmeniť nastavenia prehliadača. Je možné zakázať ukladanie "cookies" pre všetky pripojenia z konkrétneho prehliadača alebo pre konkrétnu webovú stránku, prípadne ich vymazať. Spôsob správy súborov "cookies" závisí od používaného softvéru, preto podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania súborov "cookies" nájdete v nastaveniach webového prehliadača, ktorý používate na pripojenie k webovej stránke.

Súhlas so spracovaním súborov „cookies“ je dobrovoľný. Upozorňujeme však, že obmedzenia ich používania môžu sťažiť alebo znemožniť využívanie služieb ponúkaných na webovej stránke.

Zhromažďovanie údajov

Údaje zhromaždené v systémových protokoloch používa poskytovateľ služieb po neobmedzený čas výlučne na účely správy webovej stránky. Neprenášajú sa tretím stranám, s výnimkou prípadov opísaných v tomto dokumente.

V súvislosti s používaním webovej lokality (webovej stránky) používateľmi môžeme automaticky zhromažďovať a zaznamenávať v serverových protokoloch technické údaje o používaní služieb, požiadavky odoslané používateľom týkajúce sa poskytovania elektronických služieb, IP adresu a technické údaje o prevádzke webovej lokality v súvislosti s činnosťami vykonávanými používateľom, najmä informácie o začiatku, konci a rozsahu každého použitia elektronicky poskytovanej služby. Informácie môžeme zhromažďovať aj za účelom ich lokálneho uloženia v zariadení používateľa pomocou pamäťového mechanizmu prehliadača.

Pri poskytovaní služieb používateľom používame profesionálne technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií, napríklad súbory "cookies". K údajom "cookies" môže mať prístup aj spoločnosť „Google“ prostredníctvom nástrojov „Google Analytics“ a „Google Adwords“, aby mohla zostavovať štatistiky návštevnosti a účinnosti propagačných kampaní realizovaných poskytovateľom služieb prostredníctvom uvedených nástrojov.

Údaje zhromaždené na webovej stránke sa ukladajú na externých, zabezpečených a profesionálnych serveroch, na základe zmlúv uzatvorených poskytovateľom služieb. Poskytovateľ služieb prijíma náležité opatrenia na ochranu osobných údajov používateľov pred neoprávneným prístupom, zničením, zverejnením a nezákonným použitím. 

Údaje používateľov služby sú oprávnení spracúvať len samotní používatelia a poskytovateľ služby.

Iné

Webové stránky môžu obsahovať aj odkazy na iné webové stránky. Nezodpovedáme za zásady ochrany osobných údajov na týchto webových stránkach. Odporúčame vám, aby ste si pri vstupe na tieto webové stránky prečítali „ich“ zásady ochrany osobných údajov.

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zmeniť „zásady ochrany osobných údajov“ a súborov „cookies“.

Dopytový formulár

Poskytujeme Vám

  • NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKOV, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPÄTIE DO 9,80 m
  • NAJVYŠŠIA KVALITA MEDZI REBIERKOVÝMI STROPMI
  • BEZ NEŽIADÚCICH DEFORMÁCII A TRHLÍN
  • VEĽKÁ FLEXIBILITA - VYSOKÉ ZAŤAŽENIA, MOŽNÉ AKUSTICKÉ RIEŠENIA
  • RECTOBETON - TRADIČNÉ RIEŠENIE POUŽITEĽNÉ V KAŽDEJ STAVBE NA VŠETKÝCH JEJ ÚROVNIACH
  • RECTOLIGHT - MODERNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM POUŽITIA
  • DÔVERYHODNÉ RIEŠENIA SO 65 ROČNOU TRADÍCIOU
  • SPOĽAHLIVÁ FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA

Tipy

Adresa

RECTOR Slovakia, organizačná zložka

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

Objednajte si Newsletter

Chcete dostávať najnovšie informácie o firme RECTOR Slovakia a jej aktuálnej ponuke? Objednajte si „Newsletter“ . Zaregistrujte sa pomocou nasledovného formulára.**

Facebook
YouTube